Kommuners roll för att etablera mer solel

Jag instämmer i tidigare analys att det är nu etableringen av solel tar fart. Men mer krävs för att fler ska installera solel. Vi måste gå från att solel är något exceptionellt inslag i fastighetsbilden till att det blir naturligt. För att komma dit krävs att kommuner mer aktivt stödjer privatpersoner, föreningar och företag som vill gör en insats för miljön och plånboken.

Örebro kommun har antagit ett internt mål när det gäller solelproduktion. Målet är att till 2020 producera 5 miljoner kilowattimmar solel per år, vilket räcker till hushållsel i ett par tusen lägenheter. Förutom ett tidsatt mål med fördelat åtagande mellan de kommunala bolagen så kan kommunen göra mycket för att få företag, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar och privatpersoner att etablera solel.

I Örebro har beslut fattats om att:

  • Uppnå en årlig produktion motsvarande 5 GWh till 2020
  • Utreda förutsättningar för att bygga en eller flera solelparker
  • Skapa riktlinjer för att underlätta bygglovsansökan för solceller/solvärme
  • Se över möjligheten att avgiftsbefria bygglov för solceller/solvärme i de fall bygglov krävs

Som bakgrund till dessa beslut togs underlag fram för att bedöma lönsamhet kring solel baserat på livscykelkostnader. Man etablerade även en solkarta för att bedöma Örebro kommuns potential till solelproduktion. Den visade att kommunens fastigheter med bra förutsättningar för solel skulle kunna producera mer än hälften av kommunens totala elbehov.

Vidare är solkartan ett hjälpmedel för privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar med flera som nu enkelt kan ta reda på hur mycket solenergi som kan produceras från deras hustak. Solkartan har funnits i ett och ett halvt år och intresset för solkartan har varit stort, omkring 600 personer är inne varje månad. Vidare används den som ett stöd inom kommunens energi- och klimatrådgivning.

Men vi som är insatta kan inte bara uppmuntra andra. Vi som har möjlighet behöver gå före och visa vägen. I juni installerade jag en solelsanläggning på mitt eget hus vilken upptar omkring 70 kvadratmeter och beräknas producera omkring 12 400 kWh per år. Målsättningen är att bli självförsörjande på energi. För att bara täcka behovet av hushållsel på årsbasis skulle det räcka med en anläggning på omkring 25 kvadratmeter. I samband med det har erfarenheter och underlag tagits fram som kan spridas genom vår energi- och klimatrådgivning och underlätta för andra som är intresserade av solel.

Under hösten kommer vi även ta fram följande underlag och aktiviteter för att underlätta:

  • Utvärdering av solkartan och förslag till vidareutveckling
  • Förfrågningsunderlag till solelleverantörer
  • En enklare lönsamhetskalkyl för de som vill installera solel
  • En mall för att dokumentera och följa upp solelanläggningens intäkter
  • Stöd för hur man ansöker om ursprungsgarantier, elcertifikat, momsregistrering m.m.
  • Riktade informationsträffar och projekt för intressenter av solel via kommunens energi- och klimatrådgivning

 

Med förhoppning om en strålande framtid

 

Underlag från projektrapporten ”Främjande av solelproduktion i Örebro kommun”

http://www.orebro.se/download/18.374965611462fa8ff3d1655/1415274732565/Fr%C3%A4mjande+av+solelproduktion+i+%C3%96rebro+kommun+-+projektrapport+med+bilagor.pdf

Läs mer om solkartan: http://www.orebro.se/16688.html

 

Kontaktperson i pressinformationen:

Niklas Jakobsson, klimatstrateg vid Enheten för hållbar utveckling, Kommunledningskontoret, 019-21 15 68, niklas.r.jakobsson@orebro.se

 

Läs de andra gästkrönikor här!

Gästkrönika på Solelmässan.se