Produktionskostnad och lönsamhet för solel

Abb personal

Projektet “Investeringskalkyl för solceller” vid Mälardalens högskola har tagit fram Excelmallar för att beräkna produktionskostnad och lönsamhet för solel i Sverige. Mallarna kan laddas hem på projektets hemsida. Projektet riktades mot företag men mallarna finns i två versioner, en för privatpersoner och en för övriga. Beräkningarna är identiska i de två versionerna men ingångsvärdena skiljer sig åt.

Problemställning

Idag finns ingen enhetlig metod för att beräkna produktionskostnader för solel i Sverige eller ett enhetligt underlag när det gäller vilka värden som ska användas för de parametrar som behövs för att beräkna produktionskostnaden. För att beräkna produktionskostnaden för solel med projektets metod behöver man göra antaganden om sju parametrar, som i sin tur beror på ett 30-tal antaganden. Vill man beräkna lönsamheten behöver intäkter uppskattas från sex olika källor, som bygger på drygt tio antaganden. I brist på en standardiserad modell för produktionskostnaden för solel kan det idag bli vitt skilda resultat vid olika beräkningar. Det försvårar idag möjligheten att bedöma ekonomin för kommande solcellsinstallationer.

Idag tvingas fastighetsägare att inför varje enskild solcellsinvestering göra en rad antaganden, och att utvärdera offerter som inte baseras på jämförbara indata. Bristen på standardisering innebär en osäkerhet inför investeringsbeslutet som fördröjer marknadens utveckling. Resultaten från projektet förväntas därför vara av värde för alla parter som är inblandade i solcellsinstallationer.

Mål

Projektets mål var bland annat att

  • Utveckla en analysmodell baserad på Levelized Cost of Energy (LCOE) och göra en anpassning av denna modell till svensk småskalig energiproduktion.
  • Ta fram standardiserade antaganden för så många som möjligt av de ingående parametrarna i LCOE-modellen.
  • Ta fram en översiktlig modell för hur man kan bedöma framtida intäkter från en solcellsinvestering.

Projektgrupp

Projektet hade följande deltagare:

Mälardalens högskola. Bengt Stridh, projektledare, och David Larsson.

Stockholm stad, representerade av Stefan Lindsköld och Åsa Thurin från Aktea.

En referensgrupp med knappt 50 deltagare, som förutom en byggherregrupp bestod av leverantörer, konsulter och elbolag. Projektmötena var välbesökta och ett mycket givande samarbete med referensgruppen ledde fram till en förankrad mall till nytta för alla solcellsintressenter.

Arbetet vid Mälardalens högskola finansierades av Energimyndigheten.

Webbräknare

Ett studentprojekt har precis startat vid Mälardalens högskola med syfte att ta fram en webbaserad räknare baserad på Excelmallarna. Det skulle öka tillgängligheten och framför allt underlätta spridningen av uppdateringar.

Ge synpunkter

Ladda gärna hem mallarna och testa dem. Hör sedan av dig med synpunkter! Du kan bidra till att göra mallarna ändå bättre!

  • Vad var bra?
  • Var finns förbättringsmöjligheter?
  • Saknas något?
  • Hittade du rentutav något fel?

Bengt Stridh, Stefan Lindsköld och Åsa Thurin kommer att finnas på plats på Solelmässan i en av montrarna om du vill diskutera ekonomi för solel i Sverige.

 

Bengt Stridh – Lektor Mälardalens Högskola och principal scientist ABB Corporate Research.

 

Läs de andra gästkrönikorna här!

Gästkrönika på Solelmässan.se