Vilka tak är bra för solceller?

Det kraftiga och snabba prisfallet på solcellssystem gör att fler och fler fastighetsägare investerar storskaligt i solceller, dels för att investeringen numera går att räkna hem och dels för att det ofta är det billigaste sättet att sänka en byggnads behov av tillförd energi. Värdet på en byggnad med bra energiprestanda är ofta högre än motsvarande med låg energiprestanda, vilket också är en faktor som i allt större utsträckning driver utbyggnaden av solceller. För att kunna bygga solcellssystem kostnadseffektivt krävs dock lämpliga tak och vi på Solkompaniet får ofta frågan vad som kännetecknar ett tak som är bra för solceller.

Ur ett rent produktionsperspektiv är sydvända tak som lutar drygt 40 grader bäst på våra breddgrader, men sådana tak är dyra och komplicerade att bygga på och ofta begränsade i storlek. De system som producerar den billigaste elen hittar vi istället på låglutande eller platta tak med stora oskuggade ytor, eftersom sådana tak ofta innebär enkla och billiga installationer.

Takets riktning är av viss betydelse, men ett tak som vetter rakt mot väst eller öst kan mycket väl producera billigare el än ett sydligt tak – produktionen för ett låglutande västligt tak är bara några procent lägre än för motsvarande sydliga tak. På platta tak där man fritt kan välja riktning på solcellspanelerna, lutas dom ofta upp växelvis mot öst och väst istället för mot syd; en sådan installation gör att det får plats fler paneler och ger en jämnare produktion över dagen.

Det som ofta kraftigt begränsar möjligheten att göra kostnadseffektiva solcellsinstallationer är skuggande objekt som är utspridda över den tilltänkta takytan. Traditionellt har det inte funnits någon intressekonflikt för olika tekniska installationer på tak, utan ventilationstrummor och avluftning har placerats där det varit enklast eller där det av andra skäl hamnat. Vi gör ofta utredningar åt fastighetsbolag för att identifierar tak som är lämpliga för solceller och tyvärr är det många tak som faller bort eller endast kan användas i begränsad utsträckning. Även helt nya byggnader med stora platta tak, som borde vara idealiska för solceller, kan vara obrukbara till följd av placering av ventilation och fläktrum.

Med tanke på en byggnads långa livslängd är det olyckligt att bygga bort möjligheten för framtida solcellsinstallationer; både ur ett globalt perspektiv med de stora klimatutmaningar vi har, men också ur byggnadens lönsamhetsperspektiv med framtida ökade energipriser och krav på energiprestanda. Vi rekommenderar därför att man har med solcellskompetens tidigt i om- och nybyggnadsprojekt för att säkerställa att man inte slarvar bort en byggnads solcellspotential i onödan.

Följande är viktiga aspekter som kännetecknar ett tak lämpligt för solceller:

  • Fläktrum, ventilationstrummor och avluftning är förlagd till norra delarna av taket eller till fasad och ej utspridda.
  • Taket är platt eller lutar högst 20 grader
  • Eventuella snörasskydd är placerade så nära takfoten som möjligt
  • Taket är inte omgivet av andra betydligt högre byggnader eller av träd som skuggar.

Ytterligare råd och riktlinjer hittar ni i följande skrift som vi utarbetat tillsammans med BELOK

http://belok.se/handbok-solceller-pa-tak/

Det vänstra taket visar hur avluftning och ventilation ofta kan begränsa och fördyrar en solcellsinstallation. Till höger har avluftning och ventilation förlagts till fasad och norra delen av taket vilket ger helt andra möjligheter att installera solceller kostnadseffektivt.

Det vänstra taket visar hur avluftning och ventilation ofta kan begränsa och fördyrar en solcellsinstallation. Till höger har avluftning och ventilation förlagts till fasad och norra delen av taket vilket ger helt andra möjligheter att installera solceller kostnadseffektivt.

Jon Malmsten, Konsultchef Solkompaniet

Läs de andra gästkrönikorna här!

Gästkrönika på Solelmässan.se